ადამიანო,ნუ მეთაშები !

Bronze level

Published on 5/23/2013

Learning objectives

  • მოსწავლეთა დაინტერესება ეკოლოგიურ პრობლემებით გარემოზე დაკვირვებისა და ისტ-ის გამოყენებით.
  • გლობალური ,ეკოლოგიური კატასტროფების პრობლემების შესახებ მასალების შეგროვება ისტ-ით.
  • მოსწავლეს შეუძლია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა და ადამიანის ჯამრთელობაზე მოქმედი მავნე ფაქტორის ამოცნობა.
Created for

Ages 11 - 13

Subject

Biology

Environment

Language arts and literacy

Natural Sciences

Technology/ICT

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

Global awareness & civic literacy

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Required hardware

PC

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Independent study

Learning activity details

1. გლობალური ,ეკოლოგიური კატასტროფების პრობლემების შესახებ მასალების შეგროვება ისტ-ით.
2. რაიონული ცენტრის მიმდინარე სოფლებში ექსპედიციების გასვლა და ეკოლოგიური გარემოს შესწავლა.
3. პრეზენტაციების მომზადება და წარდგენა.

შედეგი:

ქართ.V.2 მოსწავლეს შეუძლია ჯგუფური და ინდივიდუალური საკომუნიკაციო ამოცანების გადაწყვეტა.
ქართ. VI.5 მოსწავლეს შეუძლია დისკუსიაში მონაწილეობა ჯგუფურ და ინდივიდუალური სტრატეგიების ეფექტურად გამოყენება.
ბუნ. V. მოსწავლეს შეუძლია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა.
V. 11 მოსწავლეს შეუძლია გარემოს დაცვით ღონისძიებების მნიშვნელობის დასაბუთება და მათში აქტიური მონაწილეობის მიღება.
ბუნ. VI. მოსწავლეს შეუძლია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა და ადამიანის ჯამრთელობაზე მოქმედი მავნე ფაქტორის ამოცნობა.
ბუნ. VI. 10 მოსწავლეს შეუძლია გარემოს დაცვითი ღონისძიებების გატარება. მათი მნიშვნელობის აღწერა და დასაბუთება.
ჩვენს მიერ დაგეგმილი აქტივობა მოიცავს ორ კვირას, ბავშვები რეგულარულად გეგმავდნენ და აფასებდნენ საკუთარ სამუშაოს.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (1)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.