პროექტი " ჩემს კუთხეში გავრცელებული ქართული ენის დიალექტები"

Gold level

Published on 9/2/2013

Learning objectives

  • გაკვეთილზე მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების რეალურ ცხოვრებაში გამოყენების უნარ-ჩვევების განვითარება
  • თანამშრომლობითი, საკუთარი აზრის ნათლად ჩამოყალიბების, ეფექტური კომუნიკაციის, ანალიზისა და სინთეზის უნარ-ჩვევების განვითარება.
  • მოსწავლეთა შემოქმედებითი და საპრეზენტაციო უნარების განვითარება
Created for

Ages 14 - 18

Subject

Twenty-first century skills

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Required hardware

PC

Tablet

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Independent study

Learning activity details

ეს გრძელვადიანი პროექტია, რომელიც თავისი მიზნებითა და შედეგებით გათვლილია 21-ე საუკუნისთვის აქტუალური ისეთი უნარების მრავალმხრივ განვითარებაზე, როგორიცაა ცოდნის კონსტრუირება, სწავლის პროცესში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება, პრობლემის გადაწყვეტა და ინოვაციურიობა, ეფექტური კომუნიკაცია, დისციპლინათშორისი ცოდნის გამთლიანება, გუნდური აზროვნება, ინტერნეტ საინფორმაციო სივრცეში ორიენტაციის უნარი, აქტივობების ეფექტურად დაგეგმვა და გაწერა დროში.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (20)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.