ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Silver level

Published on 12/31/2012

Learning objectives

  • Να γνωρίζουν και να ταξινομούν όλα τα υλικά ώστε να τα έχουν στη διάθεση τους γρήγορα και αποτελεσματικά ανάλογα με την εκάστοτε απαίτηση.
  • Να προγραμματίζουν και να οργανώνουν μια αποθήκη.
  • Πώς να διαχειρίζονται μια καινοτόμο δράση, αλλά και πώς να την αναδεικνύουν στην κοινωνία και την πολιτική ηγεσία.
Created for

Ages 11 - 13

Ages 14 - 18

Subject

Computer Science

Technology/ICT

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Featured tools
Bing™ Maps
Microsoft Excel
Microsoft Powe...
Microsoft Word
Windows 7
Windows 8

Windows Server...

Visual Studio

ASP.NET

Required hardware

PC

Tablet

Instructional approach

Personalized learning

Independent study

Learning activity details

Το αντικείμενο διδασκαλίας σχετίζεται με τη μελέτη, ταξινόμηση και διαχείριση εργαλείων και υλικών ενός σχολικού εργαστηρίου, την καταχώρηση τους σε προσβάσιμη από το διαδίκτυο βάση δεδομένων, καθώς και με τα συστήματα αυτοκινήτου, την τεχνολογία ελέγχου και διαγνώσεων, τα ηλεκτρονικά υλικά.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (1)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.