მოსწავლეთა თანამშრომლობა უკვე შესაძლებელია

Gold level

Published on 5/25/2013

Learning objectives

  • კოლაბორაციის და პოზიტიური ურთიერთობის განმტკიცება: თანამშრომლობითი სწავლება,პრობლემის ერთობლივი გადაწყვეტა, მოსწავლეთა აღიარება, დაფასება.
  • ინტერაქციის ხშირი გამოყენება,ლიდერის უნარის გამოვლენა:თანატოთა:სწავლის პროსესში აქტიური მონაწილეობა,მათი მოსაზრების პატივისცემა.
  • მრავალფეროვანი სასწავლო პროცესის წარმართვა: სკოლა,სკოლის გარეთ პროცესების ურთიერთდაკავშირება,ცოდნა-უნარების ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენება
Created for

Ages 11 - 13

Ages 14 - 18

Subject

Biology

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

ICT for learning

Student self-assessment

Required hardware

PC

Tablet

Phone

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Learning activity details

მცირეკონტიგენტიან სკოლებში დეფიციტია ჯგუფური,თანამშრომლობითი სწავლება, თანატოლთა შორის ცოდნის გაცვლა,ლიდერის თვისებების განმტკიცება.
პრობლების გადაჭრის გზას წარმოადგენს სკოლის სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის და სხვადასვხა სკოლის ერთი ასაკობრივი ჯგუფის მოსწავლეთა ერთობლივი გაკვეთილები, ფიზიკური და ვირტუალური კოლაბორაცით ,სასწავლო პროგრამების თანხვედრის გათვალისწინებით.რაც შექმნის პირობას: ა)ერთობლივად გადაწყდეს პრობლემური საკითხები,მიზნის დასახვა,ბუნებაში და საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების სასწავლო მასალასთან დაკავშირება; ბ) თანატოლთა გამოცდილების გაზიარებით, შეძენილი და განმტკიცებული ცოდნა- უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების შესაძლებლობას.
მოსწავლეები თანატოლებთან კონტექსტში დარწმუნდებიან საკუთარ შესაძლებლობებში, გაიფართოებენ კომუნიკაციებს, გაეზრდებათ პასუხისმგებლობის გრძნობა, შეითვისებენ ლიდერის თვისებებს.
ყოველივე ეს შექმნის მიმზიდველ, ხალისიან, მრავალფეროვან სასწავლო გარემოს, რაც გაზრდის სწავლის მიმართ მოსწავლეთა მოტივაციას და მათ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (9)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.