,,როგორ გავთბეთ ეკონომიურად და ეფექტურად"

Gold level

Published on 11/20/2013

Learning objectives

  • პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება
  • მათემატიკური ცოდნისა და უნარის გამოყენება, განვითარება
  • ანალიტიკური, შემოქმედებითი, კრიტიკული აზროვნების, დამოუკიდებელი რეალური ცხოვრებისეული პრობლემის კვლევითი უნარების განვითარება
Created for

Ages 11 - 13

Subject

Biology

Mathematics (All)

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

Global awareness & civic literacy

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Required hardware

PC

Phone

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Learning activity details

მე-7 კლასის მოსწავლეებმა შეაგროვეს მონაცემები საკუთარი გამათბობლების შესახებ, მოიძიეს ზუსტი მონაცემები მათ რაოდენობრივ და თვისობრივ მახასიათებლებზე, გამოითვალეს თვის განმავლობაში მათი ხარჯი, გაითვალისწინეს საწყისი ფასი, დაადგინეს დადებითი და უარყოფითი მხარეები და გააკეთეს დასკვნა: რამდენად ეფექტური და ეკონომიური გამათბობელი აქვთ შეძენილი.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (5)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.