ცხოველები ჩვენს გარშემო ( Animals Around Us)

Gold level

Published on 6/8/2013

Learning objectives

  • საინტერესო სასწავლო რესურსების შექმნას სლაიდშოუს სახით, ამით განავითარებენ შემოქმედებით, ფანტაზიის და პრაქტიკული გამოყენების უნარებს
  • ახალი ლექსიკური მარაგის მოძიებას და მის გამოყენებას პრაქტიკაში,
  • კრიტიკული აზროვნებისა და მსჯელობის უნარების განვითარებას, წამოჭრილი პრობლემის გადაჭრის გზების უნარს, ურთიერთდახმარებას და ურთიერთშეფასებას.
Created for

Ages 11 - 13

Subject

English as a second language (ESL)

Technology/ICT

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Required hardware

PC

Phone

Electronic white board

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Personalized learning

Direct instruction

Independent study

Learning activity details

პროექტი ეხებოდა პროგრამული მასალიდან გამომდინარე ისეთი უნარების განვითარებას, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეებს სახალისო და საინტერესო გახადონ თავისი გაკვეთილები, გაუღვივოს ინტერესი როგორც დამოუკიდებლად ძიების, ისე ჯგუფში მუშაობისადმი,
მოსწავლეებმა ინტერნეტში მოიძიეს ხმელეთის და წყლის ცხოველების სურათები და მათზე ინფორმაცია; შექმნეს PPT პრეზენტაციები; მოძიებული თეორიული მასალა ისწავლეს და გამოიყენეს თავის პრეზენტაციებში; მოეწყო კონკურსი:საუკეთესო პრეზენტაცია, შეარჩიეს ისინი, რომლებიც წარმოადგინეს პროექტის პრეზენტაციის დროს; აითვისეს ლექსიკური მარაგიც, რომელთა გამოყენებაც წარმატებით მოხდა პროექტგაკვეთილის განმავლობაში;ბოლოს ჯგუფებში შეაფასეს პროექტგაკვეთილი

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (13)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.