ვკითხულობთ და გამოვსახავთ რიცხვებს

Silver level

Published on 6/8/2013

Learning objectives

  • მიღებული ცოდნის კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირების, ანალიზის, დასკვნის გამოტანის ნამუშევრის ორგანიზების უნარ–ჩვევების განვითარება
  • დაკვირვების, აღწერის, კომუნიკაციის უნარების განვითარება.
  • ისტ–ის დახმარებით რიცხვების წაკითხვა, გამოყოფა. მასწავლებლის მიერ დასახული მიზნების ადვილად მიღწევა (დაწყებით კლასებში)
Created for

Ages 11 - 13

Ages 14 - 18

Ages 8 - 10

Subject

Computer Science

Digital/Media Literacy

Mathematics (All)

Technology/ICT

Twenty-first century skills

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

Problem solving & innovation (creativity)

Required hardware

Phone

Instructional approach

Other

Learning activity details

შემაჯამებელი გაკვეთილი მათემატიკაში.
მე–3 კლასი.
აქტივობები: კომპიუტერისა და პროექტორის გამოყენებით ტესტური დავალებების შესრულება და პრეზენტაცია.
ასეულებისა და ათასეულების შედგენა,ჩაწერა, დასახელება.ციფრის მნიშვნელობის დადგენა. რიცხვიდან ათეულების გამოყოფა,დანარჩენი ერთეულების მითითება.რიცხვების დალაგება ზრდის ან კლების მიხედვით.რამდენიმე რიცხვს შორის უდიდესის ან უმცირესის შერჩევის უნარის განვითარება. კლასი დაიყოფა ჯგუფებად.თითოეულ ჯგუფს მიეცემა შესაბამისი დავალებები.მათემატიკური ამოცანები. სახალისო ამოცანები "დავშიფროთ რიცხვები", "შევადგინოთ სიტყვები".შესრულებულ დავალებებს მოსწავლეები წაემოადგენენ კომპიუტერის და პროექტორის საშუალებით,აგრეთვე განათავსებენ ფორმატის და თაბახის ფურცლებზე.შეფასება მოხდება დაკვირვების საფუძველზე, გამოვყოფთ წარმატებულ მოსწავლებს, წავახალისებ ყველა მოსწავლეს.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (30)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.