"მე,კრიპტოლემუსი, ვიცავ ბუნებას.შენ-ადამიანო?"

Silver level

Published on 6/6/2013

Learning objectives

  • პროექტზე დაფუძნებული სწავლების საშუალებით მოსწავლეები სწავლობენ კრიპტოლემუსის და მისი მკვებავი ცრუფარიანების განვითარების ფაზებს.
  • ადარებენ და ერთმანეთისაგან განარჩევენ სრული და არასრული განვითარების მწერების განვითარების ფაზებს.
  • აანალიზებენ მცენარეთა მავნე მწერების წინააღმდეგ ბრძოლის დროს მწერთა ფაზების გამოყენებას.ადგენენ მათთან ეფექტური ბრძოლის ხერხებს.
Created for

Ages 11 - 13

Ages 14 - 18

Subject

Biology

21st Century Skills

Collaboration

Knowledge building & critical thinking

Global awareness & civic literacy

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Required hardware

PC

Tablet

Electronic white board

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Personalized learning

Direct instruction

Independent study

Learning activity details

მოსწავლეები შეაჯამებენ კრიპტოლემუსის როლს ბუნებაში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მიღებისათვის. შეაფასებენ კრიპტოლემუსის ჩართვას კვებით ჯაჭვში და მოახდენენ მის წარდგენას საზოგადოებისათვის, ადგილობრივი თემისათვის.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (6)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.