მარტივი და რთული პროცენტი

Silver level

Published on 6/8/2013

Learning objectives

  • მარტივი და რთული პროცენტების გამოთვლის პრაქტიკული მაგალითების შესრულება
Created for

Ages 14 - 18

Subject

Mathematics (All)

Twenty-first century skills

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Required hardware

PC

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Personalized learning

Learning activity details

კლასი იყოფა ორ ჯგუფად, თითოეული ჯგუფი ირჩევს ბანკს და აგროვებს ინფორმაციას ბანკის მიერ შემოთავაზებულ პირობებზე, ითვლის გარკვეული თანხის შეტანის შემთხვევაში პროცენტულ დანამატს (დაგროვილ თანხას), ასევე ითვლის სესხის გამოტანის შემდეგ გადასახდელი თანხის რაოდენობას, ამ მიზნით ადგენენ დიაგრამებს და გრაფიკებს. ინფორმაციების მოძიების შემდეგ იმართება დისკუსია.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (4)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.