,,ვაშენებთ ჩვენი ოცნების ქალაქს”

Bronze level

Published on 6/8/2013

Learning objectives

  • გეომეტრიული ფიგურების აღქმისუნარის განვითარება.
  • მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება;შემოქმედებითი უნარებისა და ფანტაზიის განვითარება.
  • კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბება;თანამშრომლობითი უნარების განვითარება.
Created for

Age 7 and below

Ages 8 - 10

Subject

Art / Design

Computer Science

Mathematics (All)

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

Global awareness & civic literacy

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Required hardware

Tablet

Phone

Electronic white board

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Personalized learning

Independent study

Other

Learning activity details

პროექტი, “ვაშენებთ ჩვენი ოცნების ქალაქს”,მიზნად ისახავს მოსწავლეებში გეომეტრიული წარმოდგენების განვითარებას.შესწავლილი ფიგურების უკეთ აღქმას.ყოფით საგნებში ამ ფიგურების შემცველი ელემენტების აღმოჩენას.მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას.კრიტიკული აზროვნების,შემოქმედებითი უნარების,ფანტაზიის უკეთ განვითარებას. თანამშრომლობითი უნარების ჩამოყალიბებას.
ისტი-ის ტექნოლოგიების გამოყენების ელემენტარული უნარების განვითარებას.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (3)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.