მათემატიკა ჩვენს ცხოვრებაში

Bronze level

Published on 5/15/2013

Learning objectives

  • საგანთა შორის კავშირების დადგენა და მოსწავლეებში წარმოსახვის უნარის განვითარება
Created for

Ages 8 - 10

Subject

Computer Science

Language arts and literacy

Mathematics (All)

Music

Natural Sciences

Religious Education

Technology/ICT

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Required hardware

PC

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Independent study

Learning activity details

ციფრების ცხოვრებისა და მნიშვნელობის განსაზღვრა ჩვენს ირგვლივ.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (6)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.