მონაცემთა ანალიზი და სტატისტიკა

Gold level

Published on 6/12/2013

Learning objectives

  • მოსწავლემ შეძლოს ისტ–ის საშუალებით მონაცემთა მოპოვება და ხელსაყრელი ფორმით წარმოდგენა
  • მიღებული ცოდნის კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირება, დასკვნის გამოტანა და ნამუშევრების წარმოდგენას
  • მონაცემთა ცხრილების და დიაგრამების აგებას Microsoft Excel-ის და PowerPoint–ის საშუალებით
Created for

Ages 11 - 13

Ages 14 - 18

Ages 8 - 10

Subject

Computer Science

Digital/Media Literacy

Geography

Mathematics (All)

Technology/ICT

Twenty-first century skills

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

Global awareness & civic literacy

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Required hardware

PC

Phone

Instructional approach

Other

Learning activity details

მონაცემების მოპოვების და კლასიფიცირების შემდეგ მონაცემთა ერთობლიობაში არსებული კანონზომიერების შემჩნევა, გაანალიზება, რამდენიმე ერთობლიობის შედარება რიცხვითი მახასიათებლების საშუალებით.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (46)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.