ჩემი საყვარელი საგანი

Silver level

Published on 9/13/2013

Learning objectives

  • მოსწავლეების მიერ ცოდნის ,, მონაცემთა ანალიზი და სტატისტიკა” რეალიზება და პრაქტიკულად გამოყენება
  • პრობლემის განსაზღვრის, დაგეგმვის, მონაცემების მოპოვების, დამუშავების, თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების, შემოქმედებითობის, შედეგების კვ
Created for

Ages 14 - 18

Subject

Mathematics (All)

Technology/ICT

Twenty-first century skills

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

Global awareness & civic literacy

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Required hardware

PC

Phone

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Independent study

Learning activity details

პროექტი “ჩემი საყვარელი საგანი” ,რომელიც მოსწავლეებთან ერთად დაიგეგმა , აქტუალურია რადგან, მოსწავლეები მოახდენენ ცოდნის რეალიზებას და პრაქტიკულად გამოყენებას.
პროექტის ამოცანებია:
1.მოსწავლეთა ინტერესის კვლევა ცალკეული საგნების მიხედვით
2. თემის “მონაცემთა ანალიზი და სტატისტიკა” გამოყენება და განმტკიცება
საინტერესო იქნება პასუხის გაცემა კითხვაზე ,რომელი საგანი გიყვარს და რატომ?,
შედეგად, გამოიკვეთება ჩვენი სკოლის მოსწავლეთა ტენდენცია სწავლისა და გაკვეთილების მიდგომის მიმართ
მოსწავლეები მოიპოვებენ მონაცემებს, თვისობრივად და რაოდენობრივად დააჯგუფებენ ცხრილებში ,გამოითვლიან შემაჯამებელ რიცხვით მახასიათებლებს და ტეგნოლოგიების გამოყენებით ააგებენ სხვადასხვა სახის დიაგრამებს ,იმსჯელებენ თვითოეულის ხელსაყრელ და არახელსაყრელ მხარეზე. .
მოსწავლეები იმუშავებენ 5–6 ბავშვიან ჯგუფებად და შეაგროვებენ მონაცემებს სკოლის III, IV, V, VI ,VII, VIII, IX, X, XI კლასებში რომელი საგანი უყვართ უფრო მეტად. გამოკითხვა ჩატარდება წინასწარ შედგენილი ანკეტებით. პროექტი განხორციელდება ორი თვის ვადაში. ჯგუფებს საშუალება მიეცემათ რეგულარულად დაგეგმონ და შეაფასონ შესრულებული სამუშაო..
პროექტი თავისი მიზნებით, მეთოდებით და შდეგებით არის ინოვაციური, რადგან შერჩეული აქტივობები ხელს უწყობს 21–ე საუკუნისათვის საჭირო და აქტუალური უნარ–ჩვევების განვითარებას.ჯგუფური მუშაობის შედეგად განუვითარდებათ სოციალური უნარ–ჩვევები.,დისკუსიის შედეგად განუვითარდებათ კომუნიკაციის უნარ–ჩვევები. ასევე განუვითარდებათ კრიტიკული აზროვნების, შემოქმედებითი აზროვნების და თვითშემეცნების უნარი, სხვადასხვა ტექნოლოგიების გამოყენებით მასალის დამუშავების და პრეზენტაციის უნარი და სხვა.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (5)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.