კომპიუტერი "ზოგავს" ჩვენს დროს

Gold level

Published on 6/4/2013

Learning objectives

  • გამოიმუშავებენ სხვადასხვა უნარ-ჩვევებს-კვლევის ჩატარების და შედეგების ანალიზის, დებატების მოწყობის, პრეზენტაციის მომზადების.
Created for

Ages 14 - 18

Subject

English as a second language (ESL)

Twenty-first century skills

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

Problem solving & innovation (creativity)

Required hardware

PC

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Learning activity details

პროექტი მოიცავს აქტუალური და გლობალური პრობლემის: "ზოგავს თუ არა კომპიუტერი ჩვენს დროს" გადაჭრის გზების ძიებას. პროექტის ეტაპებია: კვლევა, შეხვედრა ტრენერთან, კედლის გაზეთის გაკეთება, დებატები და შემაჯამებელი პრეზენტაცია.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (12)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.