სივრცული ფიგურების კვეთების აგება

Gold level

Published on 6/8/2013

Learning objectives

  • “მოსწავლეს შეუძლია პრობლემის გადაჭრისას ადეკვატური დამხმარე ტექნიკური საშუალებებისა და ტექნოლოგიების შერჩევა და მათი გამოყენება”.
Created for

Ages 14 - 18

Subject

Art / Design

Mathematics (All)

Twenty-first century skills

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Required hardware

PC

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Personalized learning

Direct instruction

Independent study

Learning activity details

საკონტროლო წერების შედეგად დადგინდა, რომ მოსწავლეებს უჭირთ სიბრტყეზე დატანილი სტერეომეტრიული ფიგურების აღქმა და კვეთების აგება. პრობლემის გადასაწყვეტად ჩავატარეთ შემდეგი აქტივობები:
1) დავიწყეთ მუყაოსგან ფიგურების მაკეტების შექმნა, ტიხრების(კვეთების) აგება.
2) ჩავატარეთ პრეზენტაცია “მომავლის კლასში”.
3) შედგა ჯგუფი სახელწოდებით “ აპლიკატა”, რაც, მოგეხსენებათ, ნიშნავს მესამე განზომილებას, კერძოდ, სიმაღლეს.
4) მოსწავლეების ინიციატივით ინტერნეტში მოვიძიეთ საინჟინრო პროგრამები. ყურადღება შევაჩერეთ SketchUp-8 - ზე და საკმაოდ წარმატებულად დავიწყეთ მისი გამოყენება მიზნებისათვის:
ა)მოსწავლეს შეუძლია პრობლემის გადაჭრისას ადეკვატური დამხმარე ტექნიკური საშუალებებისა და ტექნოლოგიების შერჩევა და მათი გამოყენება.
ბ)მათ.XI.11.1 მოსწავლე მსჯელობს სივრცული ფიგურის კვეთის შესაძლო ფორმაზე და აგებს სივრცული ფიგურის მითითებულ კვეთას.
5) საგაკვეთილო პროცესის დამთავრების შემდეგ, დავიწყეთ, ეგრეთ წოდებული, “ტრენინგ” გაკვეთილები, რომლებსაც წინ უსწრებდა ჯგუფის წევრების სათანადოდ გაწრთვნა-მომზადება.
“ტრენინგ” გაკვეთილები მიჰყავს ჯგუფის ერთ ან ორ წევრს(ტრენერებს), ხოლო “აპლიკატა”-ს დანარჩენი წევრები(ასისტენტები) ეხმარებიან მოწვეულ მოსწავლეებს, SketchUp-8 - ში შეასრულონ დაგეგმილი ამოცანები.
პროექტი ხორციელდება ჩვენივე სკოლის სხვა კლასის მოსწავლეებთან, მაგრამ მომავალში იგეგმება გასვლა სხვა სკოლებშიც.
სკოლაში არსებული კომპიუტერული ტექნიკა , “მომავლის კლასი” საკმარისი აღმოჩნდა დაგეგმილი სამუშაოების ჩასატარებლად .
იმავეს განხორციელება შეიძლება ნებისმიერ კომპიუტერებით უზრუნველყოფილ გარემოშიც.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (3)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.