სწორი არჩევანი-ბედნიერი მომავლის გარანტი

Bronze level

Published on 6/8/2013

I'm sorry! Neither a picture nor video was included in this learning activity.

Learning objectives

  • ბანკის ანაბარზე სარგებლის დარიცხვის ორი წესის- მარტივი და რთული დარიცხვის წესის განხილვა
  • შერჩეულ ბანკში წინასწარი სტატისტიკური მონაცემების შესწავლა; მოსალოდნელი შედეგების ვარაუდი;
  • მონაცემების დამუშავება და წარმოდგენა ისტ-ის გამოყენებით თვალსაჩინო ხერხით.
Created for

Ages 11 - 13

Ages 14 - 18

Subject

Mathematics (All)

21st Century Skills

Communication

Knowledge building & critical thinking

Global awareness & civic literacy

ICT for learning

Student self-assessment

Required hardware

PC

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Independent study

Other

Learning activity details

განვიხილეთ ბანკში ვადიან ანაბარზე სარგებლის დარიცხვის ორი ფორმა -წლიური მარტივი და რთული პროცენტის დარიცხვა. თითოეული შემთხვევა აღვწერეთ ფორმულების საშუალებით. მოსწავლეები გაეცნენ ანაბარზე შეტანილ თანხაზე სარგებლის დარიცხვის რომელიმე წესის უპირატესობას. გააკეთეს შედარებითი ანალიზი , მასწავლებლის მიერ მიცემული დავალების შესასრულებლად გამოყენებული იქნა ინფორმაციის მოპოვების სხვადასხვა ხერხი:გამოკითხვის, ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიების , ბანკის თანამშრომლებთან კონსულტაციის მეთოდები .
პროექტის განხორციელებამ მოსწავლეებს საშუალება მისცა განხორციელებული კვლევის შედეგები დაეკავშირებინათ მიმდევრობებთან. მარტივი პროცენტის დარიცხვის შემთხვევაში თანხა იზრდება არითმეტიკული პროგრესიის წესით, რთული პროცენტის შემთხვევაში კი გეომეტრიული პროგრესიის წესით.
დაგეგმილი აქტივობები ეტაპობრივად განხორციელდა.
გაკვეთილზე მოსწავლეები გაცნენ საფინანსო გაანგარიშების ძირითად ცნებებს.
მოსწავლეები დაიყო ჯგუფებად, მიეცათ დავალება სხვადასხვა ბანკში მოპოვებული ინფორმაციის შესაბამისად თავიანთი ნამუშევრების საპრეზენტაციო სისტემაში ცხრილების და დიაგრამების სახით წარმოდგენის შესახებ.
მოცემული თემა ერთ-ერთი საკვანძო ეტაპია მოსწავლეთა მათემატიკური განათლების გზაზე და აქვს უდიდესი პრაქტიკული გამოყენება, რამდენადაც საბანკო საქმიანობა ერთ-ერთი საკმაოდ აქტუალური თემაა თანამედროვე ცხოვრებაში.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (1)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.