Bài dự thi GVST2014: Ứng dụng Webquest vào dạy học Tiểu học

Silver level

Published on 6/19/2014

Learning objectives

  • Biết về tài nguyên nước trên trái đất và tình hình sử dụng nguồn nước ở nước ta.
  • Tạo một sản phẩm tuyên truyền, kêu gọi mọi người bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm, khoa học.
  • Hệ thống hóa và trình bày kiến thức về nguồn nước.
Created for

Ages 11 - 13

Ages 14 - 18

Ages 8 - 10

Subject

Art / Design

Environment

Social Studies

Twenty-first century skills

21st Century Skills

Collaboration

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Featured tools
Windows 7

Chrome

Google Sites

OKMinmap

Google Docs

YouTube

Required hardware

PC

Tablet

Phone

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Personalized learning

Direct instruction

Independent study

Learning activity details

Webquest: Nước sạch - nguồn tài nguyên quí giá có các dạng nhiệm vụ: tổng hợp thông tin (bài tập biên soạn), lập ra các sản phẩm sáng tạo (bài tập sáng tạo), thuyết phục những người khác (bài tập thuyết phục).
Webquest: Nước sạch - nguồn tài nguyên quí giá được trình bày trên Website: https://sites.google.com/site/nuocnguontainguyenquigia/
dưới 02 (hai) dạng: dạng trình bày và dạng sơ đồ tư duy. Tại Website này thể hiện rõ 05 (năm) phần của một Webquest: Giới thiệu, nhiệm vụ, tiến trình, đánh giá, kết luận cũng là các bước thực hiện một Webquest. Website được tích hợp cách thức liên hệ, trao đổi, nhận sự hỗ trợ trực tiếp của giáo viên và bạn cùng học. Qua đó, tác giả xây dựng một môi trường học tập hoàn chỉnh trên Website. Từ các hoạt động gây hứng thú bước đầu, quá trình thực hiện công việc, chỉnh sửa và hoàn tất sản phẩm đều có thể thực hiện bất cứ nơi đâu, trong hoặc ngoài trường học và bất cứ lúc nào cho đến khi hoàn thiện. Bước cuối cùng, phải có giờ trình bày phản biện trước tập thể. Học sinh có quyền tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc trước khi được tập thể và giáo viên đánh giá. Website này chỉ là một nội dung nhỏ trong hệ thống Webquest được xây dựng theo nhu cầu của người học và hệ thống kiến thức chung.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (8)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.