,,უსახელო სახელიანები”

Bronze level

Published on 6/8/2013

Learning objectives

  • ისტ-ის გამოყენებით საგანთშორისი კავშირის ბუნებრიობის ჩვენება მოსწავლეთა ინტერესების სფეროს გათვალისწინებით
  • სასწავლო პროცესებში,დისკუსიებში გამოიყენონ ჯგუფური და ინდივიდუალური სტრატეგიები
  • ისეთი ზოგადსაკაცობრიო ცნებების განსაზღვრა-განხილვა,როგორიცაა გმირობა,ვაჟკაცობა;,,სახელიანობის” არსში წვდომა
Created for

Ages 11 - 13

Ages 14 - 18

Subject

Language arts and literacy

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

Global awareness & civic literacy

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Required hardware

Tablet

Phone

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Personalized learning

Independent study

Other

Learning activity details

ინტეგრირებული გაკვეთილისა(ქართული ენა-ლიტერატურა და ისტორია)და ისტ-ის საშუალებით პროექტი სცდება გაკვეთილის დროის ჩარჩოებს,ეხება რეალური სამყაროს
პრობლემებს.მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს მოსწავლეთა შეხედულებებზე,საერთოდ,
გლობალურ საზოგადოებაზე,იქიდან გამომდინარე,რომ,,კაი ყმობას”,გმირობას,ვაჟკა-
ცობას-ამ ზოგადსაკაცობრიო ცნებებს განიხილავს.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (1)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.