სივრცითი გეომეტრიული ფიგურები

Bronze level

Published on 10/15/2013

Learning objectives

  • მოსწავლეთა სივრცითი აზროვნების და წარმოსახვის , ცოდნის კონსტრუირების,შეფასების და თვითშეფასების უნარების განვითარება;
  • ჯგუფური მუშაობისა და პრეზენტაციის უნარების გამომუშავება; ისტ–ის გამოყენების დაუფლება და მისი მოთხოვნილებად ქცევა.
Created for

Ages 8 - 10

Subject

Mathematics (All)

Technology/ICT

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

ICT for learning

Student self-assessment

Featured tools

Interactive Cl...

Microsoft OneD...
Microsoft Powe...

Microsoft Prod...

Microsoft Word
Windows 7
Required hardware

PC

Tablet

Phone

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Personalized learning

Direct instruction

Independent study

Learning activity details

ახალი გეომეტრიული ფიგურების გაცნობა, მათი ამოცნობა არქიტექტურისა და ხელოვნების ნიმუშების ილუსტრაციებში,ყოფითი დანიშნულების საგნებსა და ფიგურათა მოდელების გროვაში;
მოსწავლეთა სივრცითი აზროვნებისა და წარმოსახვის უნარების განვითარება;

Comments (21)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.