ჩვენ ვირჩევთ ჯანსაღ ცხოვრებას

Silver level

Published on 5/22/2013

Learning objectives

  • ცხოვრების ჯანსაღი წესის გაცნობა და პროპაგანდა სასკოლო საზოგადოებისთვის.
  • მოსწავლეებში დამოუკიდებელი მუშაობის, კრიტიკული აზროვნების, პრაქტიკული და საკომუნიკაციო უნარის განვითარება
Created for

Ages 11 - 13

Subject

Mathematics (All)

Technology/ICT

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Required hardware

PC

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Learning activity details

პროექტი აქტუალურია იმით, რომ მოსწავლეები ეცნობიან ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობას. ეს არის გრძელვადიანი სასწავლო აქტივობა.
მოსწაავლეებმა ჩაატარეს გამოკითხვა, მოახდინეს მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზი და მისი თვალსაჩინოდ წარმოდგენა.
პროექტი ითვალისწინებს საგანთა ინტეგრაციას და ისტ-ის გამოყენებით სასწავლო რესურსების შექმნას.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (15)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.